GZEC


Gemeentelijke Zendings en Evangelisatiecommissie (GZEC)
De GZEC vormt een officieel orgaan van bijstand van de kerkenraad. Het doel van deze commissie is de gemeente als geheel te motiveren in haar betrokkenheid bij het doorgeven en het doen verkondigen van het Evangelie in woord en daad aan allen die op deze aarde wonen. In antwoord op Christus´ opdracht om het Evangelie te prediken aan alle creaturen (Markus 16:15-16) is de Gemeentelijke Zendings- en Evangelisatiecommissie (GZEC)  actief in het verrichten van activiteiten op het gebied van zending en evangelisatie.

Doelstelling:
• Motiveren van de gemeente in haar betrokkenheid bij zending en evangelisatie
• Medeverantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten van het eilandelijk campingevangelisatiewerk en daaraan actief deelnemen
• Deelnemen aan de Classicale Zendingscommisie (CZC)  Gemeenteleden motiveren om contacten te leggen met hen die de Heere niet kennen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.

Samenstelling:
Gemeenteleden kunnen lid worden van de commissie en worden hiertoe voorgedragen vanuit de commissie of in overleg met de commissie door de kerkenraad hiervoor aangezocht. De kerkenraad is in de commissie vertegenwoordigd middels een afvaardiging. Uit de GZEC kan een lid zitting nemen in de classicale zendingscommissie. De GZEC heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de kerkenraad.

De GZEC organiseert de volgende activiteiten:
• Vakantiebijbelweek voor de leeftijd 4 - 12 jaar in de herfstvakantie;
• Openluchtdienst samen met andere kerkgenootschappen;
• Voorjaars- en najaarszendingscollecte en het aangeven van bestemming voor de collecten GZB en IZB.