ANBI

ANBI Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

ANBI Diaconie Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

ANBI Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer
Algemene gegevens behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer
Telefoonnummer scriba 0166-672122
RSIN 824101133
Inschrijvingsnr. KvK 76442004
Website http://hervormd-oud-vossemeer.nl/
E-mail scriba@hervormd-oud-vossemeer.nl
Adres Ring 10
Postcode 4698 AH
Plaats Oud-Vossemeer
Postadres Ring 7
Postcode 4698 AG
Plaats Oud-Vossemeer


De Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De kerkorde van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Kerkorde Protestantse Kerk

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Generale Regelingen PKN zijn op onderstaande link te vinden:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vind u het beleidsplan van onze gemeente:
Beleidsplan 2018-2022
Plaatselijke regeling 2019

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Begroting  Rekening Rekening
2023 2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 8.000 4.050 -              -
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen       0 12          -           12
Opbrengsten levend geld   78.650 69.200   71.211    72.700
Door te zenden collecten en giften          - 0     -             0
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen     4.800 8.500     5.982    10.031
Totaal baten   91.450 81.762    77.193    82.743
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 34.670 38.470    11.359    11.711
Bestedingen overige niet-kerkelijke eigendommen
en inventarissen
 2.500 2.500      2.500      2.500
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   90.238   62.047    41.459   48.802
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten     1.550 1.550      1.375      1.431
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     4.500 4.700      4.280      4.321
Salarissen en vergoedingen     2.450 2.450     2.251      2.086
Kosten beheer, administratie en archief     2.125 2.575     1.815      2.247
Rentelasten/bankkosten     400 900        790        369
Afdrachten door te zenden collecten en giften            0 0    -             0
Totaal lasten A 138.433 115.192  65.829    73.467
Operationeel resultaat (A) -46.983 -33.430 11.364     9.276
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 12.000 12.000 17.701
Incidentele lasten            0           0
Incidentele baten en lasten (B) 0 12.000 12.000 17.701
Resultaat verslagjaar (A+B) -46.983 -21.430 23.364    26.977
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 19.352 7.400 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 27.000 1.212 124
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0 -20.222 -25.180
Toevoegingen bestemmingsfondsen -1.200 -2.000 -1.026 -1.859
     Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 18.152 32.400 -20.036 -26.915
Resultaat naar Algemene reserve (D) -28.831 10.970 3.328 62

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI diaconie van de Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Diaconie van de Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer
Telefoonnummer secretaris 06-11365463
RSIN 824101169
Inschrijvingsnr. KvK 76442128
Website http://hervormd-oud-vossemeer.nl/
E-mail cnpriem@hotmail.com
Adres Leguitsedijk 1, 4698 PB
Postcode 4698 AG
Plaats Oud-Vossemeer
Postadres Ring 7
Postcode 4698 AG
Plaats Oud-Vossemeer


De Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
De kerkorde van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Kerkorde Protestantse Kerk
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt momenteel 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Generale Regelingen PKN zijn op onderstaande link te vinden:
Generale Regelingen PKN

Hieronder vind u het beleidsplan en de bijlagen van onze gemeente:
Beleidsplan 2018-2022
Plaatselijke regeling 2019

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuiteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 2.000 2.500 3.134 3.065
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 8 7
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 0 0 0 -
Opbrengsten levend geld 3.500 1.900 4.293 7.304
Door te zenden collecten en giften 6.000 4.000 5.948 5.208
Totaal baten A 11.500 8.400 13.383 15.585
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 6.000 4.950 3.460 2.277
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 700 500 700 -
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 700 700 662 662
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat - - - 175
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.000 1.800 1.640 1.775
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 700 500 462 897
Kosten beheer, administratie en archief 400 400 340 438
Rentelasten/bankkosten 260 250 224 219
Diaconaal werk plaatselijk 1.800 800 1.591 775
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6.000  4.000 5.948 5.207
Totaal lasten A 18.560 13.900 15.027 12.425
Operationeel resultaat (A) -7.060 -5.500 -1.644 3.160
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten - - - -
Incidentele lasten - - - -
Incidentele baten en lasten (B) - - - -
Resultaat verslagjaar (A+B) -7.060 -5.500 -1.644 3.160
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - 19.822 662
Toevoegingen bestemmingsreserves - - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 - -18.177 -3.822
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 - 1.645 -3.160
Resultaat naar Algemene reserve (D) -7.060 -5.500 0 0


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie

(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.