Liturgie zondagavond 24-5 De winst van Hemelvaart

Orgelspel gezang 72

De dag der kroning is gekomen
De dag van eer en heerlijkheid
De Heer heeft weder ingenomen
Zijn zetel na volbrachte strijd.
Aard’en hemel zingen
Van de grote dingen.
Die Hij wrocht op aard.
Voor der jong’ren ogen
Steeg Hij naar de hogen
Eer, aanbidding waard.

Welkom

Gebed

Zingen psalm 72: 1 en 2

Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.

De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

Geloofsbelijdenis zondag 18 Over de Hemelvaart

Schriflezing Hebreeën 1:1-8

Meditatie: De winst van Hemelvaart

Muzikaal Intermezzo Bach: Openingsstuk uit het Hemelsvaart Oratorium - Loof God in Zijn rijk

Lobet Gott in seinen Reichen,
Preiset ihn in seinen Ehren,
Rühmet ihn in seiner Pracht!
Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Ihm ein Lied zu Ehren macht!

Loof God in zijn rijk
prijs hem in zijn eer,
roem hem in zijn pracht!
Probeer zijn lof recht te doen
als u met alle koren
een lied zingt tot zijn eer!

Dankgebed: Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer

Zingen gezang 73: 1, 3 en 4

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen,
juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Zegenbede

Muzikaal afsluiting Bach: Laatste stuk uit het Hemelsvaart Oratorium - Loof God in Zijn rijk

Wenn soll es doch geschehen,
Wenn kömmt die liebe Zeit,
Daß ich ihn werde sehen
In seiner Herrlichkeit? Du Tag, wenn wirst du sein,
Daß wir den Heiland grüßen,
Daß wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

Wanneer zal het toch gebeuren,
wanneer komt die dierbare tijd
dat ik hem zal zien
in zijn heerlijkheid? O dag, wanneer zul je komen,
waarop wij de Heiland begroeten,
waarop wij de Heiland kussen?
Kom, breek toch aan!